VOP ke stažení ve formátu PDF

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.dekoracniprvky.cz (dále označovaného též jen jako „internetový obchod“).

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost JKR group s.r.o., se sídlem Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb, IČ: 26400847, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 14446, bankovní spojení: Česká spořitelna 805825309/0800; EUR Konto: Raiffeisenbank IBAN: DE35 7816 1575 0002 6362 63, BIC: GENODEF1WSS. (dále označovaná též jen jako „prodávající“).

3. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.

4. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý jednotlivý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající je rozhodující verze obchodních podmínek odsouhlasená kupujícím před odesláním objednávky prodávajícímu.

 

Článek II.

Vymezení pojmů

 

1. Spotřebitelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo při uzavření smlouvy s prodávajícím a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, kdo uzavírá smlouvy s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo v takovém případě jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Článek III.

Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Cena zboží

Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží, se kterými je kupující seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu s výjimkou objednávky zboží, které bude doručováno paletovou přepravou, o jejíž ceně je kupující informován prostřednictvím emailu nebo telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky. Ceny paletové přepravy jsou uvedeny v sekci "Ke stažení".

2. Odstoupení od smlouvy

V případě, že je kupujícím spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující, který je spotřebitelem, povinen informovat prodávajícího na adresu jeho provozovny:

 

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

350 02 Cheb

 

a to písemnou formou (například dopisem zaslaným poskytovatelem poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující spotřebitel odeslal odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující, který je spotřebitelem, může pro odstoupení využít formulář odstoupení, který je dostupný na webu internetového obchodu a tvoří spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami přílohu elektronické zprávy, kterou prodávající potvrdil kupujícímu obdržení jeho objednávky. Nevyužije-li kupující, který je spotřebitelem, formulář uvedený v předchozí větě, uvede ve svém oznámení o odstoupení od smlouvy alespoň tyto údaje: číslo objednávky, druh a množství zboží, datum nákupu a případné číslo účtu či adresu pro vrácení peněz.

Kupující, který je spotřebitelem, je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení vrátit prodávajícímu zakoupené zboží na adresu místa jeho podnikání ve stavu, v jakém jej obdržel, včetně dokladu o jeho koupi, návodu, záručního listu a jeho obalu. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s ustanovením § 1820 odst.1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kupující. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím do provozovny prodávajícího či bylo prodávajícímu zasláno doporučenou poštou, v takovém případě je vhodné doručení zboží pojistit v hodnotě jeho kupní ceny. Lhůta je zachována, pokud je před jejím uplynutím zboží osobně doručeno do provozovny prodávajícího či odesláno na adresu:

 

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

350 02 Cheb

 

Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, ne však dříve, než mu tento kupující, předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit tomuto kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující, který je spotřebitelem zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký kupující použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí – li kupující, který je spotřebitelem, v odstoupení jinak.

Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit.

Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, který spotřebitelem, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a dále od smlouvy o koupi zboží:

které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3. Uložení smlouvy

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.

4. Mimosoudní řešení sporů

Kupující je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Článek IV.

Uzavření smlouvy

 

1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při vyplnění objednávkového formuláře, kupující:

• zvolí objednávaný druh zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),

• zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží,

• se seznámí s informací o nákladech spojených s dodáním zboží a zvolí způsob doručení zboží.

2. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje, které zadal do objednávky. Kupující odešle objednávku zboží prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ ve webovém rozhraní internetového obchodu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen řádně vyplnit všechny kolonky objednávkového formuláře (dále nazývaného též jen jako „objednávka“). V opačném případě technické nastavení webového rozhraní internetového obchodu neumožní kupujícímu objednávku prodávajícímu odeslat.

4. Prodávající neprodleně oznámí kupujícímu v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že obdržel jeho objednávku prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V tomto oznámení uvede prodávající podrobnosti objednávky, zejména množství a druh objednaného zboží, způsob dodání zboží, jakož i jeho cenu a zvolený způsob platby. V případě, že v tomto oznámení nalezne kupující nějaké nesrovnalosti s jím odeslanou objednávkou, je povinen obratem kontaktovat prodávajícího na emailové adrese objednavky@jkrgroup.cz nebo telefonicky na +420 773 670 934 .

5. Kupující bere na vědomí, že oznámení dle předchozího odstavce není přijetím objednávky, nejedná se tedy o akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena teprve poté, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Prodávající výslovně upozorňuje, že nepřijme objednávku sádrových prvků, která by nesla známky snahy o kopírování prvků, tedy objednávky většího množství rozdílných prvků po 1 kuse nebo opakované objednávky prvků po 1 kuse. V případě nepřijetí objednávky ze strany prodávajícího je o tom prodávající povinen kupujícího informovat.

Článek V.

Platební podmínky

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

• bankovním převodem, a to na základě faktury vydané prodávajícím doručené kupujícímu elektronickou poštou. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání účtované částky na účet prodávajícího pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným. Prodávající je povinen ve lhůtě stanovené u konkrétního zboží jako lhůtě dodací počínající běžet dnem zaplacení účtované částky zboží doručit kupujícímu. Tento způsob úhrady ceny zboží je jako jediný možný v případech, kdy cena zboží bez DPH překračuje 10 000,- Kč nebo kdy je zboží vyráběno na zakázku kupujícího, jakož i v případě, že má být objednané zboží doručeno mimo území České republiky.

• Uhrazením ceny zboží platbou přepravci zboží (poštovnímu doručiteli) na dobírku při doručení zboží poskytovatelem poštovních služeb.

• Platbou v hotovosti či prostřednictvím platební karty při osobním vyzvednutí objednaného zboží v provozovnách prodávajícího, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v sekci „Kontakty“, a to v době otevírací doby těchto provozoven, která je zveřejněna na webových stránkách internetového obchodu.

2. V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem na základě faktury je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře. Nedojde-li k úhrad kupní ceny v době její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek VI.

Doprava

 

1. Náklady na dopravu zboží, jejíž druh kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránkách internetového obchodu. Je-li kupujícím zvolený způsob dopravy nevhodný pro dopravu zakoupeného zboží, kontaktuje prodávající kupujícího s návrhem vhodné dopravy zboží.

2. U zboží, u kterého je z důvodu křehkosti nutná speciální paletová přeprava, je tato skutečnost uvedena v detailu zboží. Pokud tomu tak není, a v rámci zajištění neporušení obsahu zásilky bude nutná speciální paletová přeprava, bude kupující o této situaci předem informován na tel. číslo nebo emailovou adresu uvedenou v objednávce. Cena paletové přepravy se odvíjí od váhy zásilky a počtu kilometrů.

3. Dostupnost (= zboží je připraveno k expedici) je uvedena u jednotlivého zboží. Pokud dojde ke změně dostupnosti oproti lhůtě uvedené u zboží, bude kupující o této skutečnosti informován. Pokud si kupující současně objedná zboží s rozdílnou dostupností, bude mu zboží zasláno dle dostupnosti zboží s nejdelší lhůtou dostupnosti.

4. Doprava mimo ČR je naceňována individuálně dle množství a počtu km. Cena dopravy je zaslána k odsouhlasení.

5. Zboží může být kromě osobního odběru v provozovnách prodávajícího doručeno rovněž těmito způsoby:

 

• Expresní balíkovou službou PPL

 

• objednaný produkt je doručen prostřednictvím expresní balíkové služby PPL,

 

• při využití tohoto způsobu dopravy je kupující povinen zadat telefonní číslo, na kterém je k zastižení

• zásilku kupující může sledovat na adrese: http://www.ppl.cz

 

• Paletovou přepravou

 

• objednaný produkt je doručen prostřednictvím paletové přepravy PPL

• při využití tohoto způsobu dopravy je kupující povinen zadat telefonní číslo, na kterém je k zastižení,

• o stavu zásilky se může kupující informovat na emailové adrese objednavky@jkrgroup.cz nebo na telefonním čísle 773 670 934.

 

6. V případě výše uvedených způsobů doručení, je kupující povinen zkontrolovat při převzetí zásilky od dopravce neporušenost obalu zásilky. Pokud zásilka vykazuje známky poškození, je kupující povinen zásilku rozbalit v přítomnosti jejího dopravce a zkontrolovat stav zboží. V případě poškození zboží je kupující povinen sepsat s předávajícím řidičem dopravce reklamační protokol o poškození, pořídit fotografie poškozeného obalu zásilky a poškozeného zboží, a neprodleně (v den přijetí zásilky) informovat prodávajícího na emailové adrese info@jkrgroup.cz. Pokud zásilka nevykazuje známky poškození, není dopravce povinen vyčkat otevření zásilky.

 

Článek VII.
Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti

 
1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení.


2. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.


3. Prodávající neodpovídá za vady, které kupující, kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil, jakož ani za vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.


4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo


a. na odstranění vady, anebo


b. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 


Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

 
• V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.


• Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.


• Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo


    a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,


    b) na odstranění vady opravou věci,


    c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo


    d) odstoupit od smlouvy.


Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:


• Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.


• Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


• Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní

ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,


b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,


c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo


d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

7. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

8. Práva z vadného plnění se uplatňují v provozovnách prodávajícího či zasláním zboží po předchozím telefonickém či emailovém upozornění včetně dokladu o zakoupení zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu:

 

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

Cheb 350 02

 

9. Prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práva z vadného plnění nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Při uplatnění nároku z vadného plnění na provozovnách prodávajícího je reklamační protokol vyplněn s kupujícím na místě.

 

Článek VIII.

Práva z vadného plnění, které má kupující, který není podnikatelem, u kterého by se koupě týkala jeho podnikatelské činnosti

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění se uplatňují v provozovnách prodávajícího či zasláním zboží po předchozím telefonickém či emailovém upozornění včetně dokladu o zakoupení zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu:

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

Cheb 350 02

6. Prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práva z vadného plnění nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Při uplatnění nároku z vadného plnění na provozovnách prodávajícího je reklamační protokol vyplněn s kupujícím na místě.

7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9. Prodávající neodpovídá za vady, které kupující, kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil, jakož ani za vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.

 

Článek IX.

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

 

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Článek X.

Ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kontaktní údaje sdělené kupujícím mohou být dále použity pro zasílání obchodních nabídek prodávajícího, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je vždy oprávněn oznámit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek, a to písemnou formou na adresu místa podnikání prodávajícího, či elektronickou poštou nebo odkazem připojeným k nabídkovému emailu.

3. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21 zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1. 2014. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky s tím, že obecným soudem pro řešení případných sporů je podle občanského soudního řádu České Republiky místně příslušný soud podle místa sídla prodávajícího.